Tính lãi Mining city hằng ngày. Số Bitcoin thu được từ mining city hàng ngày

Lãi Mining city ngày 26 -6

Cập nhật tình hình lãi Mining city ngày 26 -6

giá BTC hiện tại : 11940$ /btc

Gói 500$:

0.00024111 btc tương đương gần 2.9$

Lãi Mining city gói 500

Lãi Mining city gói 500 ngày 26-6

 

Gói 3500$ :

Tổng số bitcoin đào được: 0.00024111 + 0.00048222 + 0.00096443 = 0.00168776

Tương đương :  20.15$ 

Lãi mining city gói 3500

Lãi mining city gói 3500 ngày 26 -6

Lãi mining city gói 3500$ trong 1 tháng

Lãi mining city gói 3500$ trong 1 tháng